logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti REMPO, a.s. Prešov

Názov:

REMPO, a.s. Prešov

Sídlo:Švábska 70 Prešov 080 05
IČO:31702414
Právna forma:Akciová spoloènos
Ďen vzniku:20.01.1995
Oddiel:Sa
Vložka:199/P
Zakladné imanie:3200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-rempo.sk
Ďalšie právne skutočnosti:V y m a z u j e s a : Obchodné meno: REMPO, a.s. Prešov Sídlo: Švábska 70 080 05 Prešov IÈO: 31 702 414 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dòa 12.5.2003 è. 3K 119/02-18, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka REMPO, a.s. Prešov pre nedostatok majetku. Deò výmazu: 5.12.2003.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

REMPO, s.r.o. - Stará Vajnorská 19 Bratislava 832 45
REMPO, a.s. - Lieskovská cesta 2279 Zvolen 961 14
REMPO - INVEST, s.r.o. - 1.mája 1231/6 Vranov nad Top¾ou 093 01
REMPO trading spol. s r.o. - Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
Rempo štátny podnik - Rempo štátny podnik
REMPO UNIVERS, s.r.o. Košice - Tr. SNP 341/90 Košice 040 11
Rempo Bratislava, štátny podnik v likvidácii - Mierová 1 Bratislava 824 57
REMPO-TRADING štátny podnik v likvidácii - Lazaretská 25 Bratislava 812 53
REMPO, štátny podnik, odštepný závod 3 - Košice, Pivovarská 14
Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoloènos v skratke: SA - Košická 2 Prešov 080 69
LESOSTAV Prešov, štátny podnik Prešov - Obrancov mieru 6 Prešov 080 01
GEODÉZIA Prešov, a.s., Prešov v likvidácii - Konštantínova 6 Prešov 081 38
AUTONOVA, výrobné družstvo Prešov v skratke AUTONOVA, v.d. Prešov, v l - Košická cesta 20 Prešov 080 01
Prešovská osobná doprava, s.r.o. Prešov v likvidácii v skratke: P.O.D. - Lesnícka 24 Prešov 080 01
Bytové zariadenie Prešov, spoloènos s ruèením obmedzeným, v skratke - Masarykova 8 Prešov