logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti JAK , spol. s r.o.

Názov:

" JAK ", spol. s r.o.

Sídlo:Nad Kúriou 7 Bratislava 831 06
IČO:35760788
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:12.02.1999
Oddiel:Sro
Vložka:18563/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:-jak-.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 20.8. 1998 pod¾a §§ 56 až 75 z 105-153 zákona è. 513/1991 Zb,

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05
Dunajská audítorská spoloènos, spol. s r.o. v skrátenej forme DAS, s - Raèianska 20 Bratislava 831 04
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, sp - Železiarenská 88 Košice - mestská èas Šaca
Automatizácia riadenia dopravných systémov, spol. s r.o. - Okružná 7/48 Handlová 972 51
DUE, spol. s r.o., v likvidácii DUE spol. s r.o. - skrátene DUE - Záhradnícka 2 Šamorín 931 01
CENTRUM ALERGOLÓGIE A KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, spol. s r.o., sktátene C.A.K - Jesenského 2 Dunajská Streda 929 01
Obchodná a sprostredkovate¾ská èinnos, spol. s r. o. (skrátene - ul. 18. januára Vranov nad Top¾ou
Csémi a spol. - automobilová doprava Komárno, spol. s r.o. v likvidácii - Bratislavská cesta 1 Komárno 945 01