logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti A TRAVEL INTERNATIONAL spol.s.r.o.

Názov:

"A TRAVEL INTERNATIONAL" spol.s.r.o.

Sídlo:Trnavské mýto 1 Bratislava 831 04
IČO:602868
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:20.12.1990
Oddiel:Sro
Vložka:313/B
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:atravelinternational.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 19.12.1990 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.è. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplòa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 484

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

All - Pro TRAVEL INTERNATIONAL spol. s r.o. - Wolkrova 23 Bratislava 851 01
ADVENTURE INTERNATIONAL TRAVEL, cestovná kancelária, spol. s r.o. - Grösslingova 8 Bratislava 811 09
CD - Business Travel Service International, s.r.o. - Odbojárov 3 Bratislava 831 04
BUSSINES TRAVEL INTERNATIONAL s.r.o., organizaèná zložka zahraniènej os - BUSSINES TRAVEL INTERNATIONAL s.r.o., organizaèná zložka zahraniènej osoby
INTERNATIONAL TRADE, spol. s r.o.; INTERNATIONAL TRADE G.m.b.h. /nemecky/; - Mierová ul. è. 889 Ve¾ký Meder 932 01
AA Travel spol. s r. o. - Astrová 4 Bratislava 821 02
G + G Travel spol. s r.o. - Panská 12 Bratislava 812 01
VIP travel, spol. s r.o. - Panská 6 Bratislava 811 01
e-travel, spol. s r.o. - Mlynarovièova 12 Bratislava 851 04
V.N.TRAVEL spol. s r.o. - Š. Moyzesa 43 Žiar nad Hronom 965 01
T. A. travel, spol. s r.o. - 83 K¾aèno 972 15
AMA Travel, spol. s r.o. - Bernolákova 365 Holíè 908 51
T - SKI TRAVEL spol. s r.o. - Starý Smokovec 46 Vysoké Tatry 062 01
Fun Travel, spol. s r.o. - Starý Smokovec 24 Vysoké Tatry 062 01
REOS TRAVEL spol. s r.o. - Na Riviére 7/A Bratislava 841 04