logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti C.C.C. s.r.o.

Názov:

"C.C.C." s.r.o.

Sídlo:Ružová dolina 10 Bratislava 821 08
Hlavná oblasť činnosti:Poèítaèe - inštalácia a servis
IČO:31318177
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:05.02.1992
Oddiel:Sro
Vložka:2303/B
Telefón:02 44459955
Zakladné imanie:200000 Sk
Web stránka:www.ccc.sk

Zaregistrujte si doménu:ccc.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Zmluva o prevode obchodného podielu zo dòa 2.3.1998. Dodatok k zakladate¾skej listine zo dòa 18.3.1998, spísaný do notárskej zápisnice è. N 222/98, Nz 220/98 v súlade s ustanoveniami zákona è. 11/1998 Z.z.

Zmeniť / Dopľniť profil