logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti AUSTRO spol. s r. o.

Názov:

"AUSTRO spol. s r. o."

Sídlo:Zámocká 30 Bratislava 811 01
IČO:17327989
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:23.08.1991
Oddiel:Sro
Vložka:20060/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:austro.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Starý spis: Sro 2317 Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice zo dòa 15.8.1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopåòa Hospodársky zákonník a Zák. è. 173/1988 Zb. o podniku so zahraniènou majetkovou úèasou v znení neskorších predpisov.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

AUSTRO ŠPORT spol. s r.o. - Rozvodná 17 Bratislava 831 01
AUSTRO TECH, spol. s r.o. - Telocvièná 4 Bratislava 821 05
Austro Slovakia spol. s r.o. - Košická 18 Senec 903 01
Austro Diesel Slovakia, s.r.o. - v likvidácii - Panská 14 Bratislava 811 01