logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti FAUNA spol. s r.o.

Názov:

"FAUNA spol. s r.o."

Sídlo:Bratislava
IČO:17314551
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:24.04.1991
Oddiel:Sro
Vložka:20201/B
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-fauna.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Stary spis: S.r.o. 1311 Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 11.4.1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopåòa Hospodársky zákonník, ktorej obsah bol overený v notárskej zápisnici ŠN Bratislava 4, è. N 68/91.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

FAUNA, spol. s r.o. spoloènos s ruèením obmed - Krajinská cesta Svätý Jur 900 21
FAUNA - FLÓRA EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. - Okružná 33 Zvolen 960 01
FAUNA SLOVAKIA, s.r.o. - Štúrova 14 Nitra 949 01
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05
Dunajská audítorská spoloènos, spol. s r.o. v skrátenej forme DAS, s - Raèianska 20 Bratislava 831 04
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, sp - Železiarenská 88 Košice - mestská èas Šaca
Automatizácia riadenia dopravných systémov, spol. s r.o. - Okružná 7/48 Handlová 972 51
DUE, spol. s r.o., v likvidácii DUE spol. s r.o. - skrátene DUE - Záhradnícka 2 Šamorín 931 01