logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti ACE Bratislava spol. s r.o. v likvidácii

Názov:

"ACE Bratislava spol. s r.o." v likvidácii

Sídlo:MCHBÈOV Slovnaft, Vlèie hrdlo Bratislava
IČO:30777127
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:31.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:20381/B
Zakladné imanie:455000 Sk
Zaregistrujte si doménu:acebratislava.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 25.11.1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dop¾òa Hospodársky zákonník. Starý spis 4336

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

ECA Bratislava, spol. s r. o. ECA Bratislava GmbH /v jazyku - Korenièova 3 Bratislava 811 03
Tele School Europa - Bratislava, spol. s.r.o. v likvidácii - Martinská 49 Bratislava 821 05
CONSULTATIO Bratislava-Spoloènos pre overovanie hospodárenia a daòové - Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
Chang Jiang Bratislava, spol. s r.o. Cudzojazyèné názvy: - Priemyselná 1 Bratislava 821 09
"MARCATO, spol. s r.o. Bratislava" "MARCATO s. r. l. Bratislava" - Bratislavská 79 Pezinok 902 01
EDLAND Bratislava, spol. s r.o. EDLAND Bratislava Ges.m.b.H (v jazyku nem - Žitavská 6 Bratislava 821 07
EXpert & Partner, Bratislava, spol. s r.o. EXpert & Partner, Bratislava, - Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 832 44
UNION - MLYN BRATISLAVA spoloènos s ruèením obmedzeným - Nám. 1. mája 13 Bratislava 811 06
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke S - Rožòavská 2 Bratislava 830 00
Golf-Club Bratislava, spoloènos s ruèením obmedzeným Golf-Club Bratis - Jantárová 33 Bratislava
REKOBYT,Bratislava, družstevný podnik, Bratislava, Klariská 14 - Klariská 14 Bratislava
Mestská èas Bratislava - Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bra - Istrijská 49 Bratislava 843 10
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava š.p. Východoslovenské ria - Bratislava, Námestie slobody è. 6
Správa pôšt a telekomunikácií, š.p. Bratislava Východoslovenské ria - Šmeralova 20, Košice vedúci: Ing. Ján Laciak
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik, Odštepný - Nitrianska 54 Senec 903 01