logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o. skratka I.E.D.P. spol. s r.o.

Názov:

" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. s r.o."

Sídlo:Tupého 15 Bratislava
IČO:30840635
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:30.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:20451/B
Zakladné imanie:120000 Sk
Zaregistrujte si doménu:interdatelektronikdataproducts.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Uznesením Okresného súdu Bratislava I 32Exre/1996/2005 zo dòa 23.01.2006, ktoré nadobudlo právoplatnos dòa 20.02.2006 súd zrušuje obchodnú spoloènos INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o. , Tupého 15, Bratislava, IÈO: 30 840 635, zapísanú v odd. Sro., vo vložke è. 20451/B bez likvidácie. Vymazáva sa z obchodného registra vymazáva spoloènos INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o. , Tupého 15, Bratislava, IÈO: 30 840 635, zapísaná v odd. Sro., vo vložke è. 20451/B v celom rozsahu.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Interdat spol. s r.o. - Banícka 64 Pezinok 902 01
ECO Data Economical Data Systems, s. r.o. v likvidácii - Cukrová 14 Bratislava 813 39
TKD ELEKTRONIK spol. s r.o. - Jaskový rad 55 Bratislava 831 01
GS elektronik, spol. s r.o. - Majerníkova 22 Bratislava 841 05
MP Elektronik spol. s r.o. - Bohúòova 22 Bratislava 811 04
BB Elektronik, spol. s r.o. - Tichá 10 / 6190 Banská Bystrica 974 04
ZP ELEKTRONIK SERVIS, spol. s r.o. - Dohnányho 7 Bratislava 821 08
Lambda Elektronik spol. s r.o. - Hrobákova 20 Bratislava
ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o. - Pribišova 23/3032 Bratislava 841 05
SPEKTRA elektronik, spol. s r.o. - Dolná 4 Banská Bystrica 974 01
INDUSTRIE ELEKTRONIK - spol. s r.o. - Masarykova 2 Košice 040 01
CONTI ELEKTRONIK, spol.s r.o. - R. Jašíka 157/6 Partizánske
ELEKTRONIK spol. s r.o. v likvidácii - SNP 41 Stará Turá
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
HT Computers spol. s r.o. skratka H T C s.r.o. - Kukuèínova 26 Bratislava 831 03