logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BAMEXIM

Názov:

" BAMEXIM "

Meno podnikateľa: Marina Barlok
Sídlo: Bratislava
IČO:17454638
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:14.10.1991
Oddiel:Firm
Vložka:1565/B
Zaregistrujte si doménu:bamexim.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Stary spis: Firm 2445. Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal: Obvodný úrad Bratislava V, živnostenské oddelenie è. R/8341/9/1991 zo dòa 4.10.1991 pod¾a ust. § 6 a 9 Zák.è.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov a § 46 Zák.è.71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zmeniť / Dopľniť profil