logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti PEKULIAR

Názov:

" PEKULIAR "

Meno podnikateľa: Ing. Peter Kuboviè
Sídlo: Bratislava
IČO:17358094
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:14.11.1991
Oddiel:Firm
Vložka:1598/B
Zaregistrujte si doménu:pekuliar.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Stary spis : Firm 2514. Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal: Obvodný úrad Bratislava I., rozhodnutím è. 2005/91-Ž/ša zo dòa 20.5.1991 pod¾a § 6 Zák.è.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov a § 46 Zák.è. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zmeniť / Dopľniť profil