logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti D E T O U R S

Názov:

" D E T O U R S "

Meno podnikateľa: Dipl.Ing. Dušan Kosík
Sídlo: Bratislava
IČO:11909366
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:16.04.1991
Oddiel:Firm
Vložka:1602/B
Zaregistrujte si doménu:detours.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Starý spis : Firm. 1374 Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal: ObNV Bratislava 5, odbor obchodu, è.j. obch/7399/9/90, dòa 10.9.1990 a dodatkom z rozhodnutia dòa 5.11.1990 pod è.j. 9720/10/90 pod¾a § 6 Zák.è.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov a § 46 Zák.è.71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zmeniť / Dopľniť profil