logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti TOURIMPEX

Názov:

" TOURIMPEX "

Meno podnikateľa: Miroslav Vaculík
Sídlo: Bratislava
IČO:11823593
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:27.11.1991
Oddiel:Firm
Vložka:1674/B
Zaregistrujte si doménu:-tourimpex-.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Stary spis: Firm 2602. Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal Obvodný úrad Bratislava 5 rozhodnutím è. obch. 6397/8/90 zo dòa 23.8.1990 a doplnené rozhodnutím è. R/9288/10/91 zo 4.11.1991 a rozh. è. Živ. 1569/2/91 z 28.2.1991 pod¾a § 6 Zák. è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov a § 46 Zák. è. 71/1967 o správnom konaní.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

TOURIMPEX SK spol. s r.o. - Ševèenkova 17 Bratislava 851 01