logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Autodoprava Lednár

Názov:

" Autodoprava Lednár "

Meno podnikateľa: Vojtech Lednár
Sídlo: Bratislava
IČO:11802642
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:15.01.1991
Oddiel:Firm
Vložka:1723/B
Zaregistrujte si doménu:autodopravalednunr.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal Obvodný národný výbor Bratislava 4, rozhodnutím zo dòa 5.6.1990 è. 403/90/Vk pod¾a § 6 Zák. è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov. Stary spis 926

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

LEDNÁR - transport obchodná spoloènos EXPORT - IMPORT, s.r.o. - Bojnická 6 Bratislava 831 04
AUTODOPRAVA.GOÈ, s.r.o. - Tomášikova 36 Prešov 080 01
AUTODOPRAVA ¼ + ¼, s.r.o. - Schurmannova 3 Nitra 949 01
Nákladná autodoprava - Februárového víazstva 7 Ve¾ký Krtíš 990 01
"JM - AUTODOPRAVA s.r.o. Trebišov" - Bratislavská cesta Komárno 945 01
SZATMÁRY AUTODOPRAVA s.r.o. - Zelená 273/36 Ve¾ké Kapušany 079 01
Ján Skrúcaný - AUTODOPRAVA - Ján Skrúcaný - AUTODOPRAVA
NEDELJAK - AUTODOPRAVA - Prievidza
M&R, AUTODOPRAVA, spol. s r.o. - Šoltésovej 1678/186 Považská Bystrica 017 01
Oto Polakoviè - Autodoprava - Radošovce
AUTODOPRAVA - Tlachaè, s.r.o. - Pelíškova 33 Skalica 909 01
GAŠPAR - autodoprava, s.r.o. - 289 Dechtice 919 53
AUTODOPRAVA KOVÁÈ s.r.o. - 9.mája 593/16 Bánovce nad Bebravou 957 01
AUTODOPRAVA KRIŽAN, s.r.o. - Považská 18 Nové Zámky 940 01
Autodoprava Hanzalík Slovakia s.r.o. - Rybnièná 40 Bratislava 831 07