logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Kišš

Názov:

" Kišš "

Meno podnikateľa: Igor Kišš
Sídlo: Bratislava
IČO:11917920
Právna forma:Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Ďen vzniku:11.10.1990
Oddiel:Firm
Vložka:1726/B
Zaregistrujte si doménu:kiynyn.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Oprávnenie k podnikate¾skej èinnosti vydal Obvodný národný výbor Bratislava 4 rozhodnutím pod. èíslom: reg. 1935/90/Iv zo dòa 26.9.1990 pod¾a § 6 Zák.è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov a § 46 Zák. è. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm 455

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Milan Kišš - 1265 Mojmírovce 951 15