logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Botek - Betonárska technika, spol. s r. o.

Názov:

"Botek" Betonárska technika, spol. s r. o.

Sídlo:Bratislava
IČO:17056144
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:16.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:2034/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:botekbetonunrskatechnika.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 3.12.1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dop¾òa Hospodársky zákonník a Zák. è. 173/1988 Zb. o podniku so zahraniènou majetkovou úèasou v znení neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 3864

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

BV BETONÁRSKA s.r.o. - Ventúrska 7 Bratislava 811 01
XRF Technika s.r.o. - Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
T.A.B. technika s.r.o. - 13 Nižná Polianka 086 36
DMT Technika, s.r.o. - 153 Opatovce 913 11
A.D.S.Technika, s.r.o. - Sládkovièova 10 Piešany 921 01
AMD Zubná technika, s.r.o. - Olšinova 6A Ivanka pri Dunaji 900 28
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. - Cerovská 339/84 Šenkvice 900 81
TECHNIKA TRADE, a.s. - Borovianska cesta 39 Zvolen 960 01
M-MARKET TECHNIKA, a.s. - ul. Dukelských hrdinov 2 Luèenec 984 01
HCP - èerpacia technika s.r.o. - Szakkayho 1 Košice 040 01
DOPRAVNÁ TECHNIKA, s.r.o. - Duklianska 50 Spišská Nová Ves 052 01
OTHON TECHNIKA, s.r.o. - Mirka Nešpora 10/15 Bystrièany 972 45
DOMOSS TECHNIKA, a.s. - Bratislavská 11/a Piešany 921 01
Závlahová technika s.r.o. - 254 Èierna Voda 925 06
Informaèná technika, spol. s r.o. - Odeská 37 Bratislava 821 06