logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti B.P.SERVIS spol. s r.o.

Názov:

"B.P.SERVIS" spol. s r.o.

Sídlo:Haanova 10 Bratislava
IČO:30775221
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:18.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:2064/B
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bpservis.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 2.12.1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.è. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplòa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3918

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

SERVIS PAH ELEKTRONIKA - VZDUCHOTECHNIKA, Družstvo, /v skratke: SERVIS PAH - Leninova 102 Košice
IM SERVIS spol. s r.o. - Smikova 1 Bratislava 831 02
S.L. SERVIS, spol. s r.o. - Raèianska 42 A Bratislava 831 02
PT Servis, spol. s r.o. - Radlinského 27 Bratislava 810 05
MAP - servis, spol. s r.o. - Opletalova 100 Bratislava 841 07
IG SERVIS spol. s r.o. - Slivková 13 Bratislava 821 05
EPS - SERVIS, spol. s r.o. - Józsefa Bodona 20 Rimavská Sobota 979 01
CD SERVIS, spol. s r.o. - Horská 1306/29 Partizánske 958 06
EÚ - SERVIS, spol. s r.o. - Zátišie 4 Bratislava 831 03
ELV - SERVIS, spol. s r.o. - Èulenova 5 Bratislava 816 46
M.G.L. Servis spol. s r.o. - Hasièská 26 Šurany 942 01
"RG SERVIS, spol. s r.o." - Lietavská 5 Bratislava 851 06
SaM servis, spol. s r.o. - Štefana Èulena 11 Malacky 901 01
MaR servis, spol. s r.o. - Ružinovská 1 Bratislava 821 02
K-SERVIS, spol. s r.o. - Trenèianska 53 Bratislava 821 09