logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BANIMEX spol. s r.o.

Názov:

"BANIMEX" spol. s r.o.

Sídlo:Rožòavská 26 Bratislava 830 00
IČO:30775132
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:20.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:2160/B
Zakladné imanie:2000000 Sk
Zaregistrujte si doménu:banimex.sk
Ďalšie právne skutočnosti:V y m a z u j e s a :V súlade s rozhodnutím spoloèníka spoloènosti spísaným do notárskej zápisnice è.N 669/97, Nz 668/97 dòa 17.12.1997, zaniká spoloènos "BANIMEX" spol. s r.o. so sídlom Rožòavská 26, Bratislava, IÈO: 30 775 132, bez likvi-dácie v zmysle § 69 ods. 3 Zák.è. 513/91 Zb. a to zlúèením so spoloènosou STAVIMEX, spol. s r.o., so sídlom Rožòavská 26, Bratislava, IÈO: 00 896 284, zapísaná v obchodnom regis-tri v odd. s.r.o., vo vložke è. 514/B, ktorá preberá v plnom rozsahu všetky práva, povinnosti, záväzky i neznáme zanikajúcej spoloènosti. So súhlasom Daòového úradu Bratislava III. zo dòa 2.12.1997 è.j. 602/230/81143/97 a po splnení zákonom stanovených podmienok v y m a z u j e s a dòom 1.1.1998 spoloènos "BANIMEX" spol. s r.o., so sídlom Rožòavská 26, Bratislava, IÈO: 30 775 132, zapísaná v odd. s.r.o. vo vložke è. 4119/B, z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 4119

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05
Dunajská audítorská spoloènos, spol. s r.o. v skrátenej forme DAS, s - Raèianska 20 Bratislava 831 04
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, sp - Železiarenská 88 Košice - mestská èas Šaca
Automatizácia riadenia dopravných systémov, spol. s r.o. - Okružná 7/48 Handlová 972 51
DUE, spol. s r.o., v likvidácii DUE spol. s r.o. - skrátene DUE - Záhradnícka 2 Šamorín 931 01
CENTRUM ALERGOLÓGIE A KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, spol. s r.o., sktátene C.A.K - Jesenského 2 Dunajská Streda 929 01
Obchodná a sprostredkovate¾ská èinnos, spol. s r. o. (skrátene - ul. 18. januára Vranov nad Top¾ou
Csémi a spol. - automobilová doprava Komárno, spol. s r.o. v likvidácii - Bratislavská cesta 1 Komárno 945 01