logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BARUN spol. s r. o. v likvidácii

Názov:

" BARUN spol. s r. o. " v likvidácii

Sídlo:Hrobákova 21 Bratislava 851 02
IČO:17056543
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:31.12.1991
Oddiel:Sro
Vložka:2281/B
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:barun.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dòa 23. 12. 1991 pod¾a § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. è. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplòa Hospodársky zákonník a pod¾a Zák. 173/88 Zb. o podniku so zahraniènou majetkovou úèasou v znení neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 4378

Zmeniť / Dopľniť profil