logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti !BOOOM!, s.r.o.

Názov:

!BOOOM!, s.r.o.

Sídlo:Peterská 4 Bratislava 821 03
IČO:36696625
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:10.11.2006
Oddiel:Sro
Vložka:43031/B
Zakladné imanie:7000000 Sk
Zaregistrujte si doménu:booom.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Obchodná spoloènos bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 13. 9. 2006 a dodatkom k nej zo dòa 17. 10. 2006 pod¾a §§ 56 - 75a, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka è. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmeniť / Dopľniť profil