logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BIOSCOP, spol. s r.o.

Názov:

"BIOSCOP", spol. s r.o.

Sídlo:Furdekova 4 Bratislava 851 03
IČO:31333907
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:08.10.1992
Oddiel:Sro
Vložka:3621/B
Zakladné imanie:210000 Sk
Zaregistrujte si doménu:bioscop.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloèenská zmluva zo dòa 29. 9. 1992 v zmysle Obchodného zákonníka, Zák. è. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7398

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. - Hviezdoslavovo nám 17 Bratislava 821 01
BIOSCOP HVIEZDA s.r.o. - Hviezdoslavovo nám. 17 Bratislava 811 02
BIOSCOP KOŠICE, spoloènos s ruèením obmedzeným, Košice - Moyzesova 24 Košice
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05
Dunajská audítorská spoloènos, spol. s r.o. v skrátenej forme DAS, s - Raèianska 20 Bratislava 831 04
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, sp - Železiarenská 88 Košice - mestská èas Šaca
Automatizácia riadenia dopravných systémov, spol. s r.o. - Okružná 7/48 Handlová 972 51
DUE, spol. s r.o., v likvidácii DUE spol. s r.o. - skrátene DUE - Záhradnícka 2 Šamorín 931 01