logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti ELZA, spol. s r.o.

Názov:

ELZA, spol. s r.o.

Sídlo:Jesenského ul. 1486 Zvolen 960 03
IČO:31578250
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:15.01.1993
Oddiel:Sro
Vložka:951/S
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-elza.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 30.12.1992 pod¾a § 105 a nasl. zák. è. 513/91 Zb.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. - Raèianska 162 Bratislava 831 04
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, spol. s r.o., odštepný závod - Rampová 4 Košice 040 01
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, spol. s r.o., odštepný závod - Hviezdoslavova 6 Žilina 010 01
Agentúra pre trading, audit a garancie, spol. s r. o. skratka: A.T.A.G. sp - Mierová 23 Bratislava
Information Systems and Marketing Contacts, spol. s r.o. skrátene: ISMC - Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 45
BRATISLAVSKÁ OBCHODNO STAVEBNÁ SPOLOÈNOS spol. s r.o. - Drieòová 27 Bratislava 826 55
Zvolenská stavebno-obchodná spoloènos, spol. s r.o./skrátene ZSOS, sp - Neresnícka cesta 9 Zvolen 960 01
Porcelain Articles Trade, spol. s r.o. v lik-vidácii, P.A.T., spol. s r.o. - Makarenkova 1 Partizánske 958 01
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o - nám. Majstra Pavla è. 44 Levoèa 054 01
Dunaj invest limited spol. s r.o. skrátený názov: D I L spol. - Štefánikova 4 Bratislava 811 05
Dunajská audítorská spoloènos, spol. s r.o. v skrátenej forme DAS, s - Raèianska 20 Bratislava 831 04
" INTERDAT ELEKTRONIK DATA PRODUCTS, spol. s r.o." skratka "I.E.D.P. spol. - Tupého 15 Bratislava
VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r.o., v skratke VSŽ VaPP, sp - Železiarenská 88 Košice - mestská èas Šaca
Automatizácia riadenia dopravných systémov, spol. s r.o. - Okružná 7/48 Handlová 972 51
DUE, spol. s r.o., v likvidácii DUE spol. s r.o. - skrátene DUE - Záhradnícka 2 Šamorín 931 01