logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti D.K.SERVIS, s.r.o.

Názov:

D.K.SERVIS, s.r.o.

Sídlo:Železnièná 18 Ve¾ký Krtíš 990 01
Hlavná oblasť činnosti:Domy - správa, údržba
IČO:31632378
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:03.07.1995
Oddiel:Sro
Vložka:2831/S
Telefón:091 0799802
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:d-k-servis.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená zakladate¾skou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice è. NZ 87/95, zo dòa 19.6.1995 pod¾a §§ 57, 105 a nasl. zák. è. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7554

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

SERVIS PAH ELEKTRONIKA - VZDUCHOTECHNIKA, Družstvo, /v skratke: SERVIS PAH - Leninova 102 Košice
LTK servis s.r.o. - Edisonova 24 Bratislava 821 04
Md-D servis s r.o. - Raèianska 60 Bratislava 831 02
BSP - servis, s.r.o. - Prepoštská 8 Bratislava 811 01
MTZ SERVIS, s.r.o. - Teslova 12 Bratislava 821 02
LPG servis s.r.o. - Ondrejovova 26 Bratislava 821 03
CEM - SERVIS s.r.o. - Bagarova 24 Bratislava 841 01
PPA SERVIS, s.r.o. - Vajnorská 137 Bratislava 831 04
J SERVIS s.r.o. - Vajnorská 134/A Bratislava 830 00
VD SERVIS s.r.o. - Šulekova 4 Bratislava 811 06
R.J. SERVIS s.r.o. - Bratislavská 18 Senec 903 01
JŠ servis, s.r.o. - Bratislavská 83 Pezinok 902 01
BOU eko-servis s.r.o. - Sklenárova 46 Bratislava 821 09
TM SERVIS, s.r.o. - Thurzova 431/2 Martin 036 01
O.K. SERVIS ETC s r.o. - Pri Zvonici 25 Bratislava 821 04