logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava

Názov:

"CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava"

Sídlo:Krížna 30 Bratislava 811 07
IČO:31342329
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:17.02.1993
Oddiel:Sro
Vložka:4349/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:closeup.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 8.1.1993 pod¾a §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka è. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8910

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

DUNASTYR Polystyrene Manufacturing Close Company Limited by Shares, organiz - DUNASTYR Polystyrene Manufacturing Close Company Limited by Shares, organizaèná zložka
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke S - Rožòavská 2 Bratislava 830 00
REKOBYT,Bratislava, družstevný podnik, Bratislava, Klariská 14 - Klariská 14 Bratislava
Mestská èas Bratislava - Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bra - Istrijská 49 Bratislava 843 10
ECA Bratislava, spol. s r. o. ECA Bratislava GmbH /v jazyku - Korenièova 3 Bratislava 811 03
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava š.p. Východoslovenské ria - Bratislava, Námestie slobody è. 6
Správa pôšt a telekomunikácií, š.p. Bratislava Východoslovenské ria - Šmeralova 20, Košice vedúci: Ing. Ján Laciak
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik, Odštepný - Nitrianska 54 Senec 903 01
Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik, Odštepný záv - Sládkovièova 16 Pezinok 902 01
CONSULTATIO Bratislava-Spoloènos pre overovanie hospodárenia a daòové - Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
Slovenská autobusová doprava Bratislava, š.p., odštepný závod 818 Mal - Stupavská 1345 Malacky 901 01
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii - Rožòavská 1 Bratislava 823 63
EXpert & Partner, Bratislava, spol. s r.o. EXpert & Partner, Bratislava, - Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 832 44
Chang Jiang Bratislava, spol. s r.o. Cudzojazyèné názvy: - Priemyselná 1 Bratislava 821 09
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava š.p. Východoslovenské ria - Bratislava, Námestie slobody è. 6