logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Finko, s.r.o.

Názov:

Finko, s.r.o.

Sídlo:Novozámocká 88 Nitra 949 05
IČO:36035556
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:08.04.1999
Oddiel:Sro
Vložka:5868/S
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:firma-finko.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená zakla- date¾skou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice è. NZ 33/99, zo dòa 16.1.1999 napísanej v NÚ JUDr. Miloslava Kováèa, v Bratislave pod¾a §§ 28,105 a nasl. zák. è. 513/91 Zb.

Zmeniť / Dopľniť profil