logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti BOCO s.r.o.

Názov:

"BOCO" s.r.o.

Sídlo:Sklenárová 10 Bratislava 821 03
IČO:31357920
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:14.09.1993
Oddiel:Sro
Vložka:5718/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:boco.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 13.8.1993 v súlade s ust. § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákona è. 513/1991 Zb. Pod¾a prehlásenia správcu vkladu splatili spoloèníci svoje vklady takto: Roman Èeliga 30 000 Sk Jozef Èeliga 20 000 Sk Stary spis: S.r.o. 11772

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

boco Slovakia, s.r.o. - Teslova 12 Bratislava 821 02