logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice

Názov:

Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice

Sídlo:Komenského 50 Košice 042 48
IČO:156809
Právna forma:Štátny podnik
Ďen vzniku:01.07.1989
Oddiel:Pšn
Vložka:79/V
Zaregistrujte si doménu:vychodoslovenskevodarneakanalizacie.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Pšn vložky číslo 79/V u štátneho podniku: Obchodné meno: Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice Sídlo: 042 48 Košice, Komenského 50 IČO: 00 156 809 ako aj všetky právne skutočnosti zapísané v uvedenej vložke na základe zrušenia štátneho podniku bez likvidácie na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4.4.2003 v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 836 zo dňa 4.9.2002 podľa zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Majetok, práva a záväzky i nezmáme viažúce sa k majetku štátneho podniku tak, ako je vymedzené v privatizačnom projekte vedenom v evidencii MPSPNM SR pod č. 2292 preberejú: - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Deň výmazu: 30.4.2003

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik - Prešovská 48 Bratislava
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina - Bôrická cesta 107 Žilina 010 01
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica - Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 00
Východoslovenské tlačiarne, štátny podnik Košice - Letná č.47 Košice 042 67
Východoslovenské strojárne Košice, štátny podnik - Košice
Východoslovenské energetické závody, štátny podnik, Košice - Mlynská 31 Košice
Východoslovenské pekárne a cukrárne, štátny podnik Košice - Tr. Sov. armády 48 Košice
Východoslovenské cementárne a vápenky štátny podnik Košice - Košice
Východoslovenské hydinárske závody, štátny podnik Košice - Košice
Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice S - Námestie Slobody 6, Bratislava 817 55
Východoslovenské lesy, štátny podnik - Moyzesova 18 Košice 042 39
Východoslovenské železiarne, štátny podnik - Košice
Východoslovenské mliekarne, štátny podnik - v likvidácii - Košice
Východoslovenské tehelne, štátny podnik-v likvidácii - Košice
Východoslovenské škrobárne a liehovary, štátny podnik - Duklianska 6 Spišská Nová Ves 052 01