logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice

Názov:

Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice

Sídlo:Komenského 50 Košice 042 48
IČO:156809
Právna forma:Štátny podnik
Ďen vzniku:01.07.1989
Oddiel:Pšn
Vložka:79/V
Zaregistrujte si doménu:vuuchodoslovenskunvodunrneakanalizuncie.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Súd povo¾uje výmaz v obchodnom registri z odd. Pšn vložky èíslo 79/V u štátneho podniku: Obchodné meno: Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice Sídlo: 042 48 Košice, Komenského 50 IÈO: 00 156 809 ako aj všetky právne skutoènosti zapísané v uvedenej vložke na základe zrušenia štátneho podniku bez likvidácie na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR è. 3171/2003-420/151 zo dòa 4.4.2003 v súlade s privatizaèným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR è. 836 zo dòa 4.9.2002 pod¾a zák. è. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Majetok, práva a záväzky i nezmáme viažúce sa k majetku štátneho podniku tak, ako je vymedzené v privatizaènom projekte vedenom v evidencii MPSPNM SR pod è. 2292 preberejú: - Východoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice - Podtatranská vodárenská spoloènos, a.s., Hranièná 662/17, 058 89 Poprad Deò výmazu: 30.4.2003

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik - Prešovská 48 Bratislava
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica - Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 00
Východoslovenské tlaèiarne, štátny podnik Košice - Letná è.47 Košice 042 67
Východoslovenské strojárne Košice, štátny podnik - Košice
Východoslovenské energetické závody, štátny podnik, Košice - Mlynská 31 Košice
Východoslovenské pekárne a cukrárne, štátny podnik Košice - Tr. Sov. armády 48 Košice
Východoslovenské cementárne a vápenky štátny podnik Košice - Košice
Východoslovenské hydinárske závody, štátny podnik Košice - Košice
Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riadite¾stvo pôšt - Námestie Slobody 6, Bratislava 817 55
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. - Trnavská 32 Bratislava 826 29
Podtatranské vodárne a kanalizácie, a.s. - Hranièná 662/17 Poprad 058 89
VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s. - Tribeèská 13 Nitra 949 01
VODÁRNE A KANALIZÁCIE RIMAVSKÁ SOBOTA, a.s. - Malohontská 43/24 Rimavská Sobota 979 01
PRVÉ TRNAVSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. - Nobelova 7 Trnava 917 01
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - E.B. Lukáèa 25 Komárno 945 01