logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti UNIGRAPHICA s.r.o.

Názov:

" UNIGRAPHICA s.r.o. "

Sídlo:Rajecká 13 Bratislava 821 07
IČO:31374662
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:08.07.1994
Oddiel:Sro
Vložka:7192/B
Zakladné imanie:200000 Sk
Zaregistrujte si doménu:-unigraphica.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Spoloènos bola založená zakladate¾skou listinou vo forme notárskej zápisnice è.N 108/94, Nz 113/94 zo dòa 2.5.1994 v súlade s ust.§ 56 a nasl.§§ 105-153 Zák.è. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13994

Zmeniť / Dopľniť profil