logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti WS TELESHOP s.r.o. v likvidácii

Názov:

WS TELESHOP s.r.o. v likvidácii

Sídlo:sídlisko Lúèky, obchodné centrum Holíè 908 51
IČO:31350020
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:17.05.1993
Oddiel:Sro
Vložka:1178/T
Zakladné imanie:100000 Sk
Zaregistrujte si doménu:ws-teleshop.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3 K 300/95 - 137 zo dòa 18.08.1999 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: WS TELESHOP, s.r.o., v likvidácii pre nedostatok majetku (rozhodnutie nadobudlo právoplatnos dòom 13.05.1999). V zmysle § 68 ods. 3, písm. f) bola spoloènos zrušená. Dòom 07.01.2000 sa z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd.: S r o, vložka è. 1178 pri Obchodné meno: WS TELESHOP, s.r.o., v likvidácii Sídlo: Holíè IÈO: 31 350 020 vymazuje celý zápis.

Zmeniť / Dopľniť profil