logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Informácie o spoločnosti KAMEÒOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o.

Názov:

KAMEÒOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o.

Sídlo:Železnièiarska 18 Bratislava 811 04
IČO:36539635
Právna forma:Spoloènos s ruèením obmedzeným
Ďen vzniku:17.01.2001
Oddiel:Sro
Vložka:12315/N
Zakladné imanie:1000000 Sk
Zaregistrujte si doménu:kameuolomavupenkayuirany.sk
Ďalšie právne skutočnosti:Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia zo dòa 31.10.2003 na ktorom došlo k zrušeniu spoloènosti bez likvidácie a zlúèením so spoloènosou Ekonomika, financie a investície, s.r.o. so sídlom Železnièiarska è. 18, 811 04 Bratislava, IÈO: 35 771 704. Spoloènos preberá na seba všetky práva, záväzky a poh¾adávky zaniknutej spoloènosti KAMEÒOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o. V y m a z u j e s a : Spoloènos s obchodným menom KAMEÒOLOM A VÁPENKA ŽIRANY, s.r.o., Železnièiarska 18, 811 04 Bratislava, IÈO: 36 539 635 z obchodného registra.

Zmeniť / Dopľniť profil

Firmy s podobným názvom:

Calmit Žirany, spol. s r.o. - Žirany 951 74
Kameòolom Sokolec s.r.o. - Bzenica 966 01
Kameòolom Trstín, š.p. - Trstín
Kameòolom Buková, štátny podnik - Buková
Behún - Kameòolom Brekov spol. s r.o - Brekov 066 01
COMBIN Vápenka, s.r.o. - Tisovec 980 61
Vápenka Margecany, s.r.o. - Margecany 055 40
Kameòolom Dobšiná, spoloènos s ruèením obmedzeným - Kúpe¾ná 983 Dobšiná 049 25
Vápenka Tisovec, štátny podnik - Tisovec 980 61
Vápenka Margecany, štátny podnik - Margecany 055 01
VÁPENKA Gombasek, štátny podnik, Slavec - Slavec
LOM CEMENTÁREÒ VÁPENKA, WERK 7, spol. s r.o. v konkurze - Èachtická 7 Nové Mesto nad Váhom 915 01
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. TØINEC odštepný závod Lom a v - Varín 013 03