logo slovenskefirmy.sk
Obchodný register firiem a živností na internete - Slovenské firmy

Pomoc: Hľadaný výraz je potrebné zadať s diakritikou. Vyhľadávať môžete podľa názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 PLUS CAPITAL, s.r.o.
1+1=11, spol. s r.o.
1. Archivaèná spol. s r.o.
1. AWJ trade, s r.o.
1. BEAMI, s.r.o.
1. bratislavská poradenská spol. s r.o.
1. Bratislavská realitná, s.r.o.
1. Breètanová, s.r.o.
1. Bystrická úètovná, spol. s r.o.
1. cheap car rental, s.r.o.
1. Devínska realitná s.r.o.
1. dlhopisová, s.r.o.
1. dôchodková a.s.
1. dražobná, s.r.o.
1. DUNAJSKÁ s.r.o
1. energetická, s.r.o.
1. EUROPEAN REAL, spol. s r.o.
1. FC Košice, akciová spoloènos
1. garantovaná a.s.
1. hotelová, s.r.o.
1. INTERIÉROVÁ, s.r.o.
1. JAVORINA, spol. s r.o. v likvidácii
1. KAPITÁLOVÁ, s.r.o.
1. komunálna, Lubina, a.s.
1. komunálna, o.c.p., Lubina, a.s.
1. Kovometal s.r.o.
1. KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ s.r.o.
1. KOŠICKÁ VÝSTAVNÁ A STAVEBNÁ SPOLOÈNOS, spol. s r.o., Košice
1. Košická dopravná spoloènos, a.s. v likvidácii v skratke 1. KDS, a.s. v likvidácii
1. LINA, a.s.
1. M & S, s.r.o.
1. Martinská, spol. s r.o.
1. MERKUR reality s.r.o.
1. MP štúdio, s.r.o.
1. národná aukèná spoloènos, s.r.o.
1. NÁRODNÁ MEDIÁLNA, a.s.
1. obchodná poradenská spoloènos, s.r.o.
1. obchodná spoloènos, s.r.o.
1. parašutistická letecká, spol. s r.o.
1. Patinská, spol. s r.o.
1. PATRIA s.r.o.
1. Prešovská dopravná spoloènos, s.r.o.
1. prešovská nástrojáreò, s.r.o.
1. produkèná, s.r.o.
1. RAÈIANSKA REALITNÁ s.r.o.
1. REAL spol. s r.o.
1. reštauraèná, s.r.o.
1. reštrukturalizaèná a.s.
1. RIMAMURÁNSKA, s.r.o.
1. Rožòavská, a.s.
1. Ružomberská lyžiarska, a.s.
1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. organizaèná zložka zahraniènej osoby
1. Sielnická, a.s.
1. Slánska obchodná spoloènos, ve¾koobchod s textilom, s.r.o. Trebišov
1. slovenská úsporová, a.s.
1. slovensko - americká, spol. s r.o.
1. slovenský hospodársky-investièný fond a.s.
1. SLOVENSKÝ ŽELEZNIÈNÝ INVESTIÈNÝ FOND a.s.
1. SPRÁVCOVSKÁ A REALITNÁ s.r.o.
1. správcovské družstvo
1. SRS spoloènos, s r.o.
1. Staromestská, s.r.o.
1. Stavebno správcovská, s.r.o.
1. Súkromná materská škola - Štvorlístok, spoloènos s ruèením obmedzeným
1. súkromné gymnázium v Bratislave
1. Tatranská, akciová spoloènos
1. tenisová, s.r.o.
1. umelecká agentúra s.r.o.
1. Vzájomná poradenská spol. s r.o.
1. Z. Plus spol. s r.o.
1. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, s.r.o.
1. ZÁHORÁCKA, s.r.o.
1. Zahranièná spoloènos s r.o.
1. ZBER SUROVÍN, s.r.o.
1. zdravotná s.r.o.
1. ZNAD Košice, a.s.
1. Zvolenská realitná kancelária holding, s.r.o.
1. Zvolenská realitná kancelária, s.r.o.
1. ŠKP servis s.r.o.
1.2 media, s.r.o.
1.3S, s.r.o.
1.COC.SK, spol. s r.o.
1.D&T, s.r.o.
1.Èesko-americká realitná spoloènos a.s. organizaèná zložka Košice
1.Èeskoslovenská personálna, spol. s r.o.
1.GLORY spol. s r.o.
1.Harvest s.r.o.
1.HIS GROUP, spol. s r.o.
1.MDS, s. r. o.
1.národný energetický investièný fond a.s.
1.PB-press, spol. s r.o.
1.Raèianska, s.r.o.
1.RPB, s.r.o.
1.slovensko - moravská energetická s.r.o.
1.Slovensko-Maïarská spoloènos pre rozvoj podnikania s.r.o.
1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s.
1.ÚRAZOVO-ORTOPEDICKÁ, s.r.o.
1.zemiakárske výrobno-obchodné družstvo
1.Štrkovecká, s.r.o.
100MEGA Košice s.r.o.
100P, s.r.o.
100PRO Plus, s.r.o.
101 s. r.o.
101%, spol. s r.o.
103 club, s.r.o.
10tacle studios slovakia s.r.o.
11 650 036
111 Abacones, s.r.o.
12 APOŠTOLOV s.r.o. Košice
123 group SK s.r.o.
13 960 008
17, s.r.o.
18 plus s.r.o.
1994, spol. s r.o.
1996 s.r.o.
1997 s.r.o.
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
1st Right Hand, s.r.o.
1st UNISPO, s.r.o.
1TEL, s.r.o. - organizaèná zložka